توابخشی نیانین

ارایه خدمات توانبخشی نیانین

کادرمانیفیزیوتراپیشنوایی شناسیگفتاردرمانیبینایی سنجیاینجا کلیک کنید
قبل
بعد

توانبخشی نیانین

ارایه خدمات توانبخشی در سراسر خاورمیانه 

روزها ساعت دقیقه ثانیه‌
فیزوتراپی
۸۷%
کاردرمانی
۸۹%
شنوایی شناسی
۹۰%
گفتاردرمانی
۸۵%
بینایی سنجی
۸۹%