دسته: پایش ها

روانشناس اضطراب مشهد

اضطراب، پریشانی، تشویش یا دلشوره (Anxiety) عبارت است نوعی هیجان شدید همراه با حالت ناخوشایند و آشفتگی درونی است، که به فرد دست می‌دهد و شامل عدم اطمینان، درماندگی و…