دسته: خدمات تحقیقاتی

در این بخش به معرفی خدمات تحقیقاتی متنوع ارایه شده توسط مجموعه پژوهشی توانبخشی نیانین پرداخته می شود.
خدمات تحقیاتی در این شامل آموزش ها و راهنمایی های مورد نیاز محقیقین و موسسات دولتی می باشد