روانشناس اضطراب مشهد

اضطراب، پریشانی، تشویش یا دلشوره (Anxiety) عبارت است نوعی هیجان شدید همراه با حالت ناخوشایند و آشفتگی درونی است، که به فرد دست می‌دهد و شامل عدم اطمینان، درماندگی و…

روانشناس کنترل خشم مشهد

پرخاشگری و عصبانیت چیست؟ پرخاشگری و عصبانیت حالت رفتاری یا نمود خشم است، به معنای دیگر پرخشگری خروج خشم به سمت بیرون است و همان بعدی از خشم است که…