مطالب بالینی

5 پست

مطالب بالینی:

توانبخشی بالینی یا علوم مرتبط با توانبخشی شامل و مطالب بالینی مرتبط:
شنوایی شناسی
کاردرمانی
فیزیوتراپی
گفتار درمانی
بینایی سنجی
و مدیریت توانبخشی است، این علوم اساسا رشته های توانبخشی دانشگاهی در دانشکده های توانبخشی را تشکیل می دهند که زیر مجموعه ای از علوم پزشکی محسوب می گردد.